پروژه اجاره و نصب داربست فلکه سوم زعفرانیه

پروژه اجاره و نصب داربست فلکه سوم زعفرانیه

داربست آلفا | نمونه کار داربست فلکه سوم زعفرانیه | داربست در کرج | داربست فلزی در کردان | داربست ارزان در کرج
داربست آلفا | نمونه کار داربست فلکه سوم زعفرانیه | داربست در کرج | داربست فلزی در کردان | داربست ارزان در کرج
داربست آلفا | نمونه کار داربست فلکه سوم زعفرانیه | داربست در کرج | داربست فلزی در کردان | داربست ارزان در کرج
داربست آلفا | نمونه کار داربست فلکه سوم زعفرانیه | داربست در کرج | داربست فلزی در کردان | داربست ارزان در کرج

کارفرما آقای نظری   متراژ کار ۱۵۷۰ متر

اجرای کار زیربتن در فلکه سوم زعفرانیه به متراژ ۱۵۷۰ متر به صورت تک پایه با سرجک بسته شده در ارتفاع ۶.۳۰ سانتی متر

پروژه اجاره و نصب داربست فلکه سوم زعفرانیه
داربست آلفا | نمونه کار داربست فلکه سوم زعفرانیه | داربست در کرج | داربست فلزی در کردان | داربست ارزان در کرج
داربست آلفا | نمونه کار داربست فلکه سوم زعفرانیه | داربست در کرج | داربست فلزی در کردان | داربست ارزان در کرج
داربست آلفا | نمونه کار داربست فلکه سوم زعفرانیه | داربست در کرج | داربست فلزی در کردان | داربست ارزان در کرج